Συμμετοχή του Athens School στο Πανελλαδικό Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης

Το Σάββατο 01-06-2024, το Athens School συμμετείχε στο Πανελλαδικό Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, « Η ανθρωπόκαινος στην Ελλάδα», και παρουσίασε τα αποτελέσματα της ομάδας του Eco – School, Eco – act, με μια εισήγηση που είχε τίτλο: Η Κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση των σκουπιδιών.
Το Eco – School, Eco – act, δημιουργήθηκε μέσα από το Athens School, κι έχει ως σκοπό: την προώθηση οργανωμένων παρεμβάσεων στην κοινωνία, την έρευνα και ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά θέματα
Τα εργαλεία του Eco – School, Eco – act είναι:
• Η τεκμηρίωση των θέσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, μέσα από την Περιβαλλοντική επιστήμη.
• Η φιλοσοφία, ως εργαλείο ανάδειξης της σχέσης Κοινωνίας και ατόμου με το Περιβάλλον.
• Η κινηματική και ακτιβιστική δράση.
• Η ανάδειξη της σημασίας των Πολιτών – Κινήσεων Πολιτών για τα Περιβαλλοντικά ζητήματα (μέσω περιβαλλοντικών εκδηλώσεων, ομάδων εργασίας, ερωτηματολογίων κ.α.).
• Η συμμετοχικότητα, το Eco – School, Eco – act είναι ένα εγχείρημα ανοιχτό στην κοινωνία που προσβλέπει στην συμμετοχή των Πολιτών. Μέσα από την συμμετοχή των πολιτών θα παίρνει σχήμα και μορφή.

Η παρουσίαση εστίασε σε ολοκληρωμένες δράσεις που υλοποιήθηκαν με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση του προβλήματος και την παρέμβαση με νέες δράσεις για τα σκουπίδια.
Οι δράσεις περιλάμβαναν:
⦁ 17/02 Προβολή του ντοκιμαντέρ “Athenian Material”
⦁ 24/02 Επίσκεψη στο ΧΥΤΑ Φυλής
⦁ 03/03 Πρώτη Ομάδα Εργασίας
⦁ 13/04 Δεύτερη Ομάδα Εργασίας
⦁ 20/04 Ημερίδα για τα σκουπίδια της Αθήνας και την ανακύκλωση
⦁ Σύνταξη και διακίνηση ειδικού ερωτηματολογίου, το οποίο διακινήθηκε καθ’ όλη την περίοδο των δράσεων.
Η σειρά δράσεων που υλοποιήθηκαν, συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής διάστασης της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Αναλύθηκαν εκτενώς τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, τα οποία αποτελούν δεδομένα πρωτογενούς έρευνας που υλοποίησε το Athens School.
Προτάθηκε η δημιουργία ενός δημοκρατικού θεσμού διαχείρισης με συμμετοχή όλων, με στόχο την εκπαίδευση του Πολίτη και την εύρυθμη λειτουργία των κανόνων.
Επισημάνθηκαν οι σοβαρές επιπτώσεις που η ελλιπής διαχείριση απορριμμάτων δημιουργεί στο περιβάλλον, την υγεία και την ποιότητα ζωής στην Αθήνα.
Τονίστηκε η αναγκαιότητα μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής, με έμφαση την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και τη μείωση των απορριμμάτων, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος.
Η ελλιπής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που χρήζει αντιμετώπισης.
Αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων, όπως:
⦁ Η Ενεργή συμμετοχή των Πολιτών
⦁ Η διαλογή στην πηγή
⦁ Η Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση
⦁ Η ανάδειξη των ωφελειών της ανακύκλωσης και της σωστής διαχείρισης αποβλήτων.
⦁ Υιοθέτηση βιώσιμων συνηθειών, Μείωση της κατανάλωσης αγαθών και υλικών, οδηγώντας σε μείωση της παραγωγής αποβλήτων. Επιλογή προϊόντων με λιγότερες ή ανακυκλώσιμες συσκευασίες.
⦁ Η υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών από τους πολίτες αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση ενός συστήματος ορθής διαχείρισης αποβλήτων, με οφέλη για το περιβάλλον, την υγεία και την κοινωνία.
⦁ Τοπική διαχείριση απορριμμάτων, Κυκλική Οικονομία, Zero waste

Αναδείχθηκαν επίσης σημαντικά Κοινωνικά, Οικονομικά και Περιβαλλοντικά οφέλη, από την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, κάποια από τα οποία είναι:
Κοινωνικά οφέλη: νέες ευκαιρίες, οφέλη για όλη την τοπική κοινωνία, αναζήτηση της μέγιστης συμμετοχής και συναίνεσης των Πολιτών, βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, ενίσχυση της ευημερίας της τοπικής κοινωνίας, βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου σε σχέση με την καθαριότητα, αύξηση συνεκτικότητας της κοινότητας κ.α.
Περιβαλλοντικά οφέλη: μείωση των απορριμμάτων και του ρυπαντικού φορτίου, εξοικονόμηση πόρων, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, εξυγίανση του φυσικού περιβάλλοντος κ.α.
Οικονομικά οφέλη: ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων γύρω από την ανακύκλωση υλικών, εξοικονόμηση χρημάτων για τις τοπικές κοινωνίες, νέες θέσεις εργασίας, κυκλική οικονομία κ.α.
Τονίστηκε το ζητούμενο για ενίσχυση των τριών βασικών προτεραιοτήτων της Ιεράρχησης: Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση. Οι ενέργειες αυτές ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αναφέρθηκε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποκεντρωμένη διαχείριση και στην προδιαλογή υλικών σε επίπεδο τοπικό, καθώς και η δραστική μείωση των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων και των Ογκωδών αποβλήτων (ΕΚΑ 20 03 07).
Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ), να συνδιαμορφωθούν με την τοπική κοινωνία κάθε Δήμου, και να υπάρχει έλεγχος της υλοποίησης του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Να πραγματοποιηθεί Αναθεώρηση / Ενδυνάμωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), με τοπικά προσαρμοσμένες προτάσεις
Το βασικό ζητούμενο που παραμένει σήμερα είναι: Η βελτίωση του φυσικού χώρου και η κοινωνικά δίκαιη χρήση και πρόσβαση σε αυτόν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

20% Off

Σε φοιτητες και ανεργους

με την επίδειξη κάρτας ανεργίας ή φοιτητικού πάσου έχετε 20% έκπτωση σε όλα τα σεμινάρια του Athens School